Doradztwo marketingowe w segmentacji rynku

Raport: Struktura wiekowa ludności 2010-2060

Na potrzeby projektów doradztwa marketingowego, w których zajmujemy się strategiami segmentacji rynku, połączyliśmy najnowszą prognozę ludności GUS z wymiarem pokoleniowym i przygotowaliśmy szczegółowy raport.

Pokolenia – od kiedy do kiedy

  • Tradycjonaliści: urodzeni do 1945 roku

  • Baby Boomers: urodzeni w latach 1946-1964

  • pokolenie X: urodzeni w latach 1965-1980

  • Millenialsi (Y): urodzeni w latach 1981-1996

  • Pokolenie Z: urodzeni w latach 1997-2012

  • Pokolenie Alfa: urodzeni w latach 2013-2028

  • Nowe pokolenia: urodzeni od 2029 roku

Prognoza ludności w Polsce do 2060 roku

Tradycjonaliści: osoby urodzone do 1945 roku

Pokolenie, które doświadczyło wojny i okresu powojennego, kształtując swoje wartości na tle trudności oraz tradycyjnych norm społecznych.

Baby Boomers: osoby urodzone w latach 1946-1964

Osoby wychowane w czasach gospodarczego rozwoju, zaangażowane politycznie, dążące do stabilności zawodowej i rodzinnej.

Pokolenie X: osoby urodzone w latach 1965-1980

Osoby dorastające w czasach zmian społecznych, kulturowych i technologicznych stawiające czoło wyzwaniom egzystencjalnym.

Millenialsi (Y): osoby urodzone w latach 1981-1996

Pokolenie dorastające w erze rewolucji cyfrowej, aktywne w mediach społecznościowych, szukające równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Pokolenie Z: osoby urodzone w latach 1997-2012

Pierwsze pokolenie całkowicie dorastające w świecie technologii cyfrowych od najmłodszych lat, elastyczni, otwarci na różnorodność.

Pokolenie Alfa: osoby urodzone w latach 2013-2028 *

Pokolenie z dostępem do zaawansowanych technologii od najmłodszego dzieciństwa, ciągle jeszcze w pełni nie zbadane przez naukowców.

Pokolenia – roczniki

W raporcie przyjęto lata graniczne, które z jednej strony są zbieżne z większością powszechnie przyjmowanych zakresów, a z drugiej obejmują tę samą liczbę 16 roczników pokoleń X, Y, Z i Alfa. Ułatwia to analizę wpływu zmian demograficznych na strukturę wiekową i pokoleniową ludności.

W analizie zostały wyszczególnione także nowe (przyszłe) pokolenia w celu uzyskania obrazu struktury ludności w prognozowanym okresie.

Możliwe jest przyjęcie innych zakresów i przeprowadzenie analizy dynamiki zmian pokoleniowych zgodnie z własnymi celami i założeniami badawczymi.

* Nowe pokolenia: osoby urodzone od 2029 roku

Umowne przyszłe pokolenia. Początek wynika z przyjętego zakresu dla pokolenia Alfa, które podobnie jak X, Y i Z obejmuje 16 roczników.

Demografia i pokolenia w Polsce 2010-2060

Sytuacja demograficzna Polski 2010-2060

Według prognozy GUS, liczba ludności w Polsce spadnie o ponad 19% do poziomu niecałych 31 mln osób w 2060 roku. Oznacza to ubytek na poziomie 7,3 mln osób.

Największy spadek odnotuje ludność w wieku produkcyjnym, o 38,6% licząc od 2010 i o 33,7% licząc od 2020 roku, czyli odpowiednio o 9,5 mln oraz o 7,7 mln osób mniej.

Spadek o ponad 2 mln osób odnotuje do 2060 roku ludność w wieku przedprodukcyjnym, a dokładnie o 32,4% oraz 30,5% licząc odpowiednio od 2010 oraz od 2020 roku.

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym, wzrosła o 2,1 mln w latach 2010-2020 i wzrośnie o kolejne 2,5 mln osób do 2060, czyli o ponad 70% od 2010 roku.

W 2030 roku na emeryturze będzie już całe pokolenie Baby Boomers. W latach 2025-2045 na emeryturę będą przechodzić osoby należące do pokolenia X, a w latach 2041-2060 roku Millenialsi.

W latach 30-tych rynek pracy zacznie zasilać pokolenie Alfa, w drugiej połowie lat 40-tych wiek produkcyjny zaczną osiągać nowe pokolenia.

Struktura pokoleniowa w Polsce 2010-2060

Struktura społeczeństwa polskiego zmieni się istotnie na przestrzeni najbliższych czterech dekad. O ile jeszcze w roku 2010 starsze pokolenia TradycjonalistówBaby Boomers posiadały udział w populacji na poziomie około 40%, o tyle już w 2020 roku udział ten obniżył się do 30%. W 2050 roku udział tych dwóch pokoleń spadnie poniżej 5%, a w 2060 poniżej 1%.

W 2021 roku pozycję najliczniejszego pokolenia w Polsce przejęli Millenialsi i utrzymają tę pozycję przez następne dekady ze względu na spadające wskaźniki dzietności w nowych pokoleniach z jednej strony oraz rosnącą długość życia z drugiej strony.

To właśnie Millenialsi, a zwłaszcza ich pierwsze roczniki przypadające na lata wyżu demograficznego od 2010 roku tworzą najliczniejszą 10-letnią grupę wiekową w społeczeństwie polskim z udziałem na poziomie około 16%: 20-latków w 2010, 30-latków w 2020, 40-latków w 2030, 50-latków w 2040 oraz 60-latków w 2050. W 2060 roku 70-latkowiepokolenia Y nadal będą największą 10-letnią grupą wiekową z udziałem powyżej 14% w populacji.

Zmiany pokoleniowe w Polsce 2010-2060

Wybrane zmiany pokoleniowe 2010-2020

2010-2020 → Liczba Tradycjonalistów w 2010 roku wynosiła prawie 5,2 mln, podczas gdy w 2020 roku już niecałe 2,7 mln osób.

2010-2020 → pokolenie XMillenialsi zachowali w latach 2010-2020 podobny udział w liczbie ludności – odpowiednio 46,1%45,4% w 2010 i 2020 roku.

2013 → W 2013 roku liczba ludność Polski zwiększyła się o 360 tys. dzieci z pokolenia Alfa, które w 2020 roku przekroczyło 3 mln osób.

2013 → Liczebność najliczniejszego w Polsce pokolenia Baby Boomers spadła poniżej 10 mln osób w 2013 roku.

2020 → W 2020 roku liczba Baby Boomers spadła poniżej 9 mln osób i była już tylko o 1,2% wyższa niż Millenialsów.

2020 → W 2020 roku liczba post-Millenialsów (pokolenie Zpokolenie Alfa) przekroczyła o 350 tys. osób liczbę Millenialsów.

Wybrane zmiany pokoleniowe 2021-2023

2021 → W 2021 roku dominującym pokoleniem w Polsce zostali Millenialisi detronizując Baby Boomers.

2021 → Liczba Tradycjonalistów, Baby Boomers i przedstawicieli pokolenia X spadła poniżej 20 mln osób w 2021 roku.

2021 → Liczba przedstawicieli pokoleń post-millenialnych (pokolenie Zpokolenie Alfa) przekroczyła w 2021 roku 25% udziału w populacji.

2022 → Rok 2022 był ostatnim, w którym pokolenie X i starsze pokolenia (Baby BoomersTradycjonaliści) miały powyżej 50% udziału w populacji.

2023 → Liczba osób należących do pokolenia Zpokolenia Alfa przekroczyła w 2023 roku 10 mln osób.

2023 → Liczba przedstawicieli pokolenia X przekroczyła w 2023 roku liczbę osób należących do pokolenia Baby Boomers.

Wybrane zmiany pokoleniowe 2024-2030

2024 → Liczba przedstawicieli pokolenia TradycjonalistówBaby Boomers spadnie poniżej 10 mln osób w 2024 roku.

2026 → Post-Millenialsi (przedstawicie pokolenia Zpokolenia Alfa) przekroczą liczbę 11 mln osób w 2026 roku.

2027 → Liczba osób należących do pokolenia Y, pokolenia Zpokolenia Alfa osiągnie poziom 20 mln w 2027 roku.

2027 → Pokolenie Alfa przekroczy poziom 5 mln osób w 2027 roku i wspólnie z pokoleniem Z będzie stanowiło już ponad 30% populacji.

2030 → Liczba Baby Boomers spadnie poniżej 7 mln osób w 2030 roku, ale łącznie z pokoleniem X będzie to nadal powyżej 40% ludności.

Wybrane zmiany pokoleniowe 2031-2060

2031-2060 → Udział przedstawicieli pokoleń X, YZ w latach 2030-2040 będzie stały, około 62% i zacznie spadać dopiero po 2040 roku.

2031-2060 → Udział pokoleń X, YZ pozostanie dominujący w prognozowanym okresie i w 2060 roku wyniesie około 52%.

2031-2060 → Łączny udział pokoleń TradycjonalistówBaby Boomers spadnie poniżej: 20% w 2032, 15% w 2037, 10% w 2043, 5% w 2050 i 1% w 2059 roku.

2055 → Millenialsi (Y) przestaną być najliczniejszym pokoleniem w 2055 roku, przy założeniu, że osoby urodzone po roku 2028 potraktujemy jako nowe pokolenie.

2055 → Liczba Millenialsów spadnie poniżej 7,5 mln w 2055 roku, a liczba przedstawicieli nowych pokoleń przekroczy poziom 7,5 mln osób

Nasz raport zawiera analizę rok po roku 2010-2060 w 21 grupach wiekowych, co daje szczegółowy obraz zmian pokoleniowych w społeczeństwie polskim w analizowanym okresie.

W ciągu ostatniej dekady praktycznie każdego roku dochodziło do zmiany pokoleniowej w jakiejś grupie wiekowej. Na przykład w 2023 roku Millenialsi przekroczyli liczbę osób z pokolenia X w grupie wiekowej 40-44 lata, a w 2024 roku pokolenie Z przekroczy liczbę Millenialsów w grupie wiekowej 25-29 lat. Tego typu zmiany pokoleniowe będą miały miejsce także w kolejnych latach.