Audyt strategiczny

Kluczowe pytanie audytu strategicznego

Czy organizacja w pełni wykorzystuje szanse rynkowe i swoje najmocniejsze strony do budowania strategicznej przewagi konkurencyjnej w długim terminie?

Optyka audytu strategicznego

 • Pozycja strategiczna i przewaga konkurencyjna

 • Najlepsze kierunki rozwoju dla organizacji

 • Cele strategiczne i optymalna strategia

 • Proces planowania strategicznego

 • Zarządzanie strategiczne

Na czym polega audyt strategiczny

Audyt strategiczny koncentruje się na analizie strategicznej organizacji, jej wizji, planowanych kierunkach rozwoju i celach strategicznych. W tym kontekście analizowana jest strategia organizacji oraz procesy planowania i zarządzania strategicznego. Audyt strategiczny pozwala dokonać oceny, czy wybór kierunków rozwoju jest optymalny, czy cele strategiczne są dobrze zdefiniowane oraz czy organizacja posiada odpowiednią strategię ich realizacji.

W procesie audytu strategicznego bierzemy pod uwagę dynamikę otoczenia i trendy rynkowe oraz badamy pozycję i przewagę konkurencyjną. Z kolei analiza strategii organizacji obejmuje wszystkie poziomy, czyli strategię korporacyjną, strategie funkcjonalne i strategie jednostek biznesu. W spektrum audytu znajdują się także strategiczne plany rozwoju, projekty i inicjatywy strategiczne oraz procesy planowania i zarządzania strategicznego.

Podczas audytu strategicznego weryfikujemy ponadto kaskadowanie oraz metody monitoringu i pomiaru realizacji celów strategicznych na niższych szczeblach organizacji. Dokonujemy przeglądu kluczowych wskaźników efektywności oraz sprawdzamy, na ile organizacja posiada odpowiednie rozwiązania w rodzaju zrównoważonej karty wyników. W zakres audytu strategicznego wchodzi także analiza roli liderów w procesie efektywnego kierowania zmianą oraz analiza źródeł finansowania rozwoju.

Zakres audytu strategicznego

 • Wizja i strategiczne kierunki rozwoju

 • Otoczenie firmy, trendy rynkowe, foresight

 • Pozycja i przewaga konkurencyjna organizacji

 • Cele strategiczne i wskaźniki (KPI, BSC)

 • Strategia firmy i strategie jednostek biznesu

 • Strategia korporacyjna i strategie funkcjonalne

 • Strategiczne plany rozwoju organizacji

 • Projekty strategiczne i inicjatywy strategiczne

 • Kaskadowanie celów strategicznych

 • Przywództwo i zarządzanie strategiczne

 • Proces planowania strategicznego

 • Źródła finansowania rozwoju firmy

Kto przeprowadza audyt strategiczny

Audyt strategiczny prowadzą konsultanci posiadający doświadczenie w projektowaniu strategii, ale także, co bardzo ważne – w projektach związanych z implementacją strategii przez organizacje. W procesie audytu konsultanci mają kontakt głównie z liderami organizacji i jej najwyższą kadrą kierowniczą, ale prowadzą także wywiady z menedżerami na niższych szczeblach w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji.

Rekomendacje po zakończeniu audytu

Rekomendacje po zakończeniu audytu strategicznego mogą dotyczyć dostosowania wizji i kierunków rozwoju do wyników analizy strategicznej, w tym do otoczenia rynkowego i prognozowanych zmian, a także do mocnych i słabych stron, posiadanych zasobów, pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej firmy. Mogą także wskazywać na konieczność korekty celów strategicznych lub/i strategii organizacji. Ponadto, mogą uwzględniać propozycje usprawnień procesów planowania i zarządzania strategicznego oraz kontrolingu strategicznego.