audyt organizacyjny

Kluczowe pytanie audytu organizacyjnego

Czy organizacja skutecznie realizuje wyznaczone cele wykorzystując optymalnie swoje zasoby oraz działając w sposób sprawny i wydajny?

Optyka audytu organizacyjnego

 • Efektywność organizacyjna i operacyjna

 • Struktura organizacyjna i system zarządzania

 • Skuteczność realizacji celów organizacji

 • Operacjonalizacja strategii organizacji

 • Komunikacja wewnętrzna i motywacja

Na czym polega audyt organizacyjny

Audyt organizacyjny koncentruje się na analizie efektywności organizacyjnej i operacyjnej. Audyt obejmuje przede wszystkim ocenę struktury organizacyjnej, systemu zarządzania, komunikacji wewnętrznej oraz skuteczności realizacji celów i strategii na poszczególnych szczeblach organizacji. Celem audytu jest zidentyfikowanie obszarów, których usprawnienie ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania organizacji i realizacji jej celów.

W czasie audytu analizujemy strukturę organizacyjną, w tym hierarchiczność, podział odpowiedzialności i powiązania pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. Analizujemy system zarządzania, procesy podejmowani decyzji oraz styl i standardy zarządzania obowiązujące w organizacji. W analizie uwzględniamy misję, wartości i kulturę organizacyjną oraz bardzo mocno skupiamy się na komunikacji wewnętrznej i przepływie informacji.

Zakres audytu organizacyjnego obejmuje ponadto takie zagadnienia, jak zarządzanie zmianą i ryzykiem, planowanie operacyjne i kontroling, systemy zarządzania jakością i normy obowiązujące w organizacji, systemy i technologie informatyczne wspierające zarządzanie, poziom automatyzacji procesów i operacji oraz inne obszary wynikające ze specyfiki organizacji oraz celów i kontekstu audytu.

Zakres audytu organizacyjnego

 • Struktura organizacyjna i podział decyzyjności

 • System, procesy, styl i standardy zarządzania

 • Misja, wartości i kultura organizacyjna

 • Spójność organizacji i zarządzania ze strategią

 • Efektywność operacyjna i wydajność pracy

 • Komunikacja wewnętrza i przepływ informacji

 • Motywacja, retencja i rozwój pracowników

 • Zarządzanie zmianą, ryzykiem, BCP

 • Planowanie operacyjne i kontroling

 • Systemy zarządzania jakością i normy

 • Systemy i technologie informatyczne

 • Automatyzacja procesów i operacji

Kto przeprowadza audyt organizacyjny

Audyt organizacyjny prowadzony jest przez konsultantów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z operacjonalizacją strategii, zarządzaniu zamianą oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. To praktyczne doświadczenie w najbardziej wymagających projektach (wdrażanie zmian) jest kluczowe ponieważ pozwala zrozumieć sposoby funkcjonowania organizacji jako całości, której wyniki zależą nie tylko od najwyższego kierownictwa, ale przede wszystkim od menedżerów średniego szczebla i pracowników liniowych.

Rekomendacje po zakończeniu audytu

Po zakończeniu audytu organizacyjnego przedstawiamy rekomendacje zmian i usprawnień mających na celu zwiększenie efektywności działania. Mogą one obejmować optymalizację struktury organizacyjnej i procesów operacyjnych, a także zmiany w systemie zarządzania czy komunikacji wewnętrznej. Szczególną uwagę zwracamy na retencję i motywację pracowników oraz współpracę pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi. Ponadto wskazujemy możliwości automatyzacji procesów, która może skutkować zwiększeniem efektywności, podniesieniem jakości lub/i redukcją kosztów.