Organizacje, które osiągają cele

Wspieramy rozwój efektywnych organizacji, zdolnych do skutecznej realizacji strategii i celów na poziomie operacyjnym. Pomagamy wdrażać optymalne struktury i modele biznesu, doskonalimy procesy oraz dostarczamy narzędzia wspomagające zarządzanie.

Poznaj historię organizacji, która stanowi benchmark na rynku dostawców dla branży TSL

Doradztwo organizacyjne
Usługi konsultingowe

Konsulting zarządczy

Konsulting zarządczy to przede wszystkim bezpośrednie wsparcie konsultantów dla kadry zarządzającej w procesie wdrażania strategii, operacjonalizacji strategii, zarządzania zamianą oraz restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Konsulting zarządczy obejmuje także usługi konsultingowe, których celem jest optymalizacja i doskonalenie procesów operacyjnych, a także optymalizacja finansowa.

Operacjonalizacja strategii organizacji

Operacjonalizacja strategii organizacji

Operacjonalizacja strategii obejmuje działania związane z przełożeniem strategii na konkretne działania, wskaźniki i cele operacyjne, które można monitorować i oceniać w codziennej pracy organizacji. To także wdrożenie wizji, misji i kultury organizacyjnej, w których osadzona jest strategia, na wszystkich szczeblach organizacji.

Proces operacjonalizacji strategii pozwala skaskadować cele strategiczne na konkretne zadania do realizacji na poziomie operacyjnym. Warunkiem sukcesu operacjonalizacji strategii jest doprowadzenie do tego, aby pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji zrozumieli swoją rolę w realizacji celów strategicznych.

Działania podejmowane przez naszych konsultantów w ramach operacjonalizacji strategii obejmują jej prezentację dla dyrektorów i menedżerów średniego szczebla oraz dostarczenie narzędzi umożliwiających im skuteczne skaskadowanie celów i sposobów działania w swoich zespołach oraz jednostkach organizacyjnych.

Ważnym elementem operacjonalizacji strategii jest także ustalanie wskaźników sukcesu na poszczególnych poziomach. których monitoring pozwala ocenić postępy w realizacji celów strategicznych. W procesie operacjonalizacji strategii konsultanci pracują głównie z dyrektorami i menedżerami, ale także wspierają ich w szkoleniu pracowników liniowych.

Doskonalenie procesów operacyjnych

Doskonalenie procesów operacyjnych występuje bardzo często jako element realizacji planu wdrożenia strategii firmy, ale może być także działaniem niezależnym. Usługi konsultingowe mogą stanowić elementy procesu ciągłego doskonalenia w ramach Lean, Six Sigma, TQM (Total Quality Management) czy innych metodologii Continuous Improvement.

W naszej praktyce najczęściej zajmujemy się procesami marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, ale braliśmy także udział w optymalizacji obszarów produkcji i logistyki. W ramach zrealizowanych projektów konsultingowych projektowaliśmy także systemy kontrolingu biznesowego i finansowego.

Naszą mocną stroną jest holistyczne podejście do operacji biznesowych. Dzięki temu potrafimy dostrzec potencjały współpracy i synergii pomiędzy procesami biznesowymi realizowanymi przez różne jednostki organizacyjne. Dlatego też najczęściej integrujemy różne procesy poprawiając komunikację i efektywność organizacji.

W ramach doskonalenia procesów operacyjnych nie tylko mapujemy i projektujemy procesy, ale przede wszystkim opracowujemy narzędzia i dokumentację niezbędne do wdrożenie zmian w istniejącym procesie lub wdrożenia nowego procesu. Wspieramy także kadrę menedżerską w procesie szkolenia pracowników liniowych.

Audyt organizacyjny, audyt organizacji »

Audyt organizacyjny, audyt organizacji

Audyt organizacyjny koncentruje się na analizie efektywności organizacyjnej i operacyjnej. Audyt obejmuje przede wszystkim ocenę struktury organizacyjnej, systemu zarządzania, komunikacji wewnętrznej oraz skuteczności realizacji celów i strategii na poszczególnych szczeblach organizacji. Celem audytu jest zidentyfikowanie obszarów, których usprawnienie ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania organizacji i realizacji jej celów.

W czasie audytu analizujemy strukturę organizacyjną, w tym hierarchiczność, podział odpowiedzialności i powiązania pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. Analizujemy system zarządzania, procesy podejmowani decyzji oraz styl i standardy zarządzania obowiązujące w organizacji. W analizie uwzględniamy misję, wartości i kulturę organizacyjną oraz bardzo mocno skupiamy się na komunikacji wewnętrznej i przepływie informacji.

Zakres audytu organizacyjnego obejmuje ponadto takie zagadnienia, jak zarządzanie zmianą i ryzykiem, planowanie operacyjne i kontroling, systemy zarządzania jakością i normy obowiązujące w organizacji, systemy i technologie informatyczne wspierające zarządzanie, poziom automatyzacji procesów i operacji oraz inne obszary wynikające ze specyfiki organizacji oraz celów i kontekstu audytu.

Po zakończeniu audytu organizacyjnego przedstawiamy rekomendacje zmian i usprawnień mających na celu zwiększenie efektywności działania. Mogą one obejmować optymalizację struktury organizacyjnej i procesów operacyjnych, a także zmiany w systemie zarządzania czy komunikacji wewnętrznej. Szczególną uwagę zwracamy na retencję i motywację pracowników oraz współpracę pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi. Ponadto wskazujemy możliwości automatyzacji procesów, która może skutkować zwiększeniem efektywności, podniesieniem jakości lub/i redukcją kosztów.

Więcej »