Strategie, które dają przewagę

Projektujemy oraz wdrażamy strategie, które zapewniają przewagę konkurencyjną i pozwalają osiągnąć wiodące pozycje na rynku. Pomagamy organizacjom rozwinąć kluczowe kompetencje oraz wykorzystać mocne strony i szanse rynkowe.

Poznaj historię lidera rynku sprzedaży detalicznej instrumentów muzycznych w Polsce

Doradztwo strategiczne
Usługi konsultingowe

Konsulting strategiczny

Konsulting strategiczny obejmuje wsparcie konsultantów dla liderów organizacji i jej kluczowych menedżerów w procesie planowania strategicznego, projektowania strategii, zarządzania strategicznego, wdrożenia strategii oraz kontrolingu strategicznego. W konsultingu strategicznym korzystamy zarówno z powszechnie uznanych metod, jak również z własnych narzędzi planowania strategicznego. W procesie projektowania strategii firmy wykorzystujemy autorski model macierzy strategii firmy (LAP Strategy Matrix).

Projektowanie strategii firmy

projektowanie stretgii firmy

Projektowanie strategii firmy lub strategicznej jednostki biznesu (SJB) oznacza zdefiniowanie i połączenie kluczowych elementów w układzie organizacji i jej otoczenia oraz stanu obecnego i przyszłości w spójną, logiczną oraz klarowną strukturę. Strategia oparta na dobrej strukturze określa najlepsze możliwe sposoby realizacji celów strategicznych, a w długim terminie wizji.

Strategia firmy to zazwyczaj od kilkudziesięciu do czasem ponad stu elementów, które zostają zintegrowane w sposób unikalny i tworzą jedyną w swoim rodzaju strukturę. Strategia dodatkowo wpisuje się w misję, wartości i kulturę organizacyjną oraz możliwości rozwoju uwzględniające sytuację w bliższym i dalszym otoczeniu.

Te kilkadziesiąt albo nawet sto kilkadziesiąt elementów na poziomie strategii przekłada się na setki elementów na poziomie taktyki oraz tysiące elementów na poziomie operacji biznesowych. W procesie projektowania strategii uwzględniamy tę złożoność pod kątem efektywności wdrożenia strategii.

Projektując strategię firmy korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń z projektów wdrożeniowych, w których wspieraliśmy naszych Klientów w implementacji strategii, zarządzaniu strategicznym i wprowadzaniu zmian w organizacji. Od strony metodologii stosujemy autorskie narzędzie – macierz strategii firmy (LAP Strategy Matrix).

Macierz strategii firmy (LAP Strategy Matrix) »

Macierz strategii firmy, projektowanie stretgii firmy

W projektowaniu strategii firm korzystamy z autorskiego modelu, który pomaga zintegrować wiele różnych elementów w jedną spójną i całościową strategię biznesową. Macierz strategii firmy to nasz model ułatwiający definiowanie, grupowanie oraz porządkowanie elementów składowych strategii firmy.

Zgodnie z logiką macierzy strategii firmy przewagę konkurencyjną można osiągnąć w czterech sferach: koncepcji, wykonania, organizacji oraz działań. Oznacza to, że efektywność oraz opłacalność procesów, projektów i operacji biznesowych rozpatrujemy właśnie z tych czterech punktów widzenia.

Macierz strategii firmy łączy organizację z otoczeniem w wymiarze poziomym oraz krótki i długi okres w wymiarze pionowym. Dzięki temu możemy ustalić, na co mamy największy, a na co najmniejszy wpływ i jednocześnie z jakim horyzontem czasowym mamy do czynienia w odniesieniu do poszczególnych elementów strategii.

Macierz strategii firmy reprezentuje podejście klientocentryczne, to znaczy klient i strategia umiejscowione są w jednym tożsamym polu, w sercu macierzy, na styku wszystkich sfer, które wpływają na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i celów strategicznych.

Więcej »

Audyt strategiczny, audyt strategii »

Audyt strategiczny, audyt strategii

Audyt strategiczny koncentruje się na analizie strategicznej organizacji, jej wizji, planowanych kierunkach rozwoju i celach strategicznych. W tym kontekście analizowana jest strategia organizacji oraz procesy planowania i zarządzania strategicznego. Audyt strategiczny pozwala dokonać oceny, czy wybór kierunków rozwoju jest optymalny, czy cele strategiczne są dobrze zdefiniowane oraz czy organizacja posiada odpowiednią strategię ich realizacji.

W procesie audytu strategicznego bierzemy pod uwagę dynamikę otoczenia i trendy rynkowe oraz badamy pozycję i przewagę konkurencyjną. Z kolei analiza strategii organizacji obejmuje wszystkie poziomy, czyli strategię korporacyjną, strategie funkcjonalne i strategie jednostek biznesu. W spektrum audytu znajdują się także strategiczne plany rozwoju, projekty i inicjatywy strategiczne oraz procesy planowania i zarządzania strategicznego.

Podczas audytu strategicznego weryfikujemy ponadto kaskadowanie oraz metody monitoringu i pomiaru realizacji celów strategicznych na niższych szczeblach organizacji. Dokonujemy przeglądu kluczowych wskaźników efektywności oraz sprawdzamy, na ile organizacja posiada odpowiednie rozwiązania w rodzaju zrównoważonej karty wyników. W zakres audytu strategicznego wchodzi także analiza roli liderów w procesie efektywnego kierowania zmianą oraz analiza źródeł finansowania rozwoju.

Rekomendacje po zakończeniu audytu strategicznego mogą dotyczyć dostosowania wizji i kierunków rozwoju do wyników analizy strategicznej, w tym do otoczenia rynkowego i prognozowanych zmian, a także do mocnych i słabych stron, posiadanych zasobów, pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej firmy. Mogą także wskazywać na konieczność korekty celów strategicznych lub/i strategii organizacji. Ponadto, mogą uwzględniać propozycje usprawnień procesów planowania i zarządzania strategicznego oraz kontrolingu strategicznego.

Więcej »