Sprzedaż, która generuje zysk

Zapewniamy wzrost oraz poprawę rentowności sprzedaży poprzez optymalne wykorzystanie zasobów i szans rynkowych. Pomagamy wdrażać efektywne struktury i procesy sprzedaży oraz obsługi klienta zwiększające wartość i częstość zakupów.

Poznaj historię producenta, który stawia na efektywność procesów sprzedaży i obsługi klienta

Doradztwo sprzedażowe
Usługi konsultingowe

Konsulting sprzedażowy

Konsulting sprzedażowy obejmuje usługi konsultingowe, których celem jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży i udziału w rynku, maksymalizacja rentowności sprzedaży oraz zwiększenie wartości klienta. Cele te osiągamy poprzez wielowymiarową optymalizację struktury i sieci sprzedaży. Ponadto, wspieramy firmy w rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych, dokonujemy optymalizacji oferty i polityki cenowej oraz doskonalimy procesy prognozowania sprzedaży i kontrolingu sprzedaży.

Optymalizacja struktury i sieci sprzedaży

Optymalizacja struktury i sieci sprzedaży

Do optymalizacji struktury i sieci sprzedaży podchodzimy wielowymiarowo. Największe efekty optymalizacji sprzedaży osiągamy poprzez szczegółową analizę i rekomendacje usprawnień w trzech kluczowych kwestiach. Po pierwsze zapewnienie spójności ze strategią firmy, po drugie efektywne zagospodarowanie posiadanych zasobów sprzedażowych oraz wspierających sprzedaż i wreszcie po trzecie – optymalizację sieci sprzedaży w układzie regionalnym.

Pierwszą kwestią w optymalizacji sprzedaży jest zapewnienie zgodności struktur i procesów sprzedażowych ze strategią firmy. Po pierwsze cele sprzedażowe powinny być spójne z celami strategicznymi. Po drugie strategia sprzedaży jako strategia funkcjonalna powinna być uszczegółowieniem nadrzędnej strategii firmy. Po trzecie struktury sprzedażowe powinny być zintegrowane i współdziałać z pozostałymi operacjami biznesowymi w całościowym procesie dostarczania wartości klientom.

Drugą istotną kwestią w optymalizacji struktury i sieci sprzedaży jest odpowiednia alokacja zasobów. Chodzi tu w pierwszej kolejności o optymalny podział odpowiedzialności i specjalizacje według segmentów, kanałów, marek, kategorii czy też branż, w tym wykorzystanie na ile to możliwe powiązań między specjalizacjami do uzyskania synergii, realizacji cross-sellingu czy generowania leadów. W drugiej kolejności należy zapewnić efektywne procesy sprzedaży i obsługi klienta oraz zarządzania marką i produktem zgodnie z przyjętym podziałem odpowiedzialności i specjalizacjami.

Trzecim kluczowym działaniem jest optymalizacja sprzedaży w układzie regionalnym. Analizy będące podstawą tego rodzaju optymalizacji prowadzimy na wszystkich poziomach rejestru GUS TERYT (w tym województwa, powiaty i gminy), a także na zagregowanych jednostkach terytorialnych, w zależności od celów optymalizacji i specyfiki sieci handlowej. Optymalizacja w układzie regionalnym może dotyczyć zarówno sieci sprzedaży bezpośredniej, jak również sieci sklepów stacjonarnych czy punktów usługowych działających w modelach omnichannel lub multichannel.

Audyt sprzedażowy, audyt sprzedaży »

Audyt sprzedażowy, audyt sprzedaży

Audyt sprzedażowy obejmuje analizę struktury i efektywności kanałów sprzedaży, procesów sprzedaży i obsługi klienta, a także systemu zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami oraz partnerami. Ponadto, analizie poddane są procesy planowania i kontrolingu sprzedaży, lejek sprzedażowy i procesy generowania leadów. W czasie audytu badamy również aspekty finansowe, w tym ceny, koszty i rentowność sprzedaży. Celem audytu sprzedażowego jest identyfikacja obszarów, których optymalizacja przyniesie wzrost skuteczności działań handlowych.

Kluczowym działaniem w ramach audytu sprzedażowego jest wielowymiarowa analiza struktury i sieci sprzedaży oraz analiza efektywności poszczególnych kanałów sprzedaży. Kolejnym ważnym elementem poddanym analizie są procesy zarządzanie siecią i działem sprzedaży oraz zarządzania relacjami z klientami i partnerami. Analizie poddajemy także proces obsługi klienta oraz standardy obsługi i wizualizacji, które mają szczególne znaczenie w punktach sprzedaży stacjonarnej i punktach usługowych.

Audyt sprzedażowy obejmuje także analizę procesów planowania i kontrolingu sprzedaży, w tym KPI sprzedażowych. W czasie audytu badamy także lejek, procesy generowania i kwalifikacji leadów oraz poziom automatyzacji procesów sprzedażowych. Ponadto w zakres audytu wchodzi analiza kosztów, marży i rentowności sprzedaży, polityka cenowa, programy lojalnościowe i partnerskie, a także systemy motywacyjne i systemy wynagrodzeń pracowników handlowych.

Rekomendacje w wyniku audytu sprzedażowego obejmują propozycję usprawnień i optymalizacji, które mają na celu zwiększenie skuteczności sprzedaży, rentowności sprzedaży, konwersji działań handlowych i innych KPI sprzedażowych. Rekomendacje mogą dotyczyć zmian w strukturze i sieci sprzedaży, usprawnienia procesów i organizacji działu sprzedaży, poprawy obsługi klienta, zwiększenia motywacji handlowców i partnerów handlowych, a także optymalizacji polityki cenowej.

Więcej »